Nadapi program

Nadapi Kulturális és Szabadidősport Klub
Route
Tartalomhoz ugrás
  
Nadapi Kulturális - Szabadidősport és Falufejlesztő Klub
NAKUSZAFA KLUB
Alapszabálya


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.
A Klub neve: Nadapi Kulturális  és Szabadidősport és Falufejlesztő Klub
A Klub rövidített neve: NAKUSZAFA Klub
Székhelye: 8097 Nadap, Haladás út 36.
A Klub alapításának időpontja: 2019.02.10./módosítás 2019.07.31.
A Klub  tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi.


A KLUB  CÉLJA, FELADATAI
2.
2.1. A Klub vállalkozás formában működő nyílt szervezet.  
2.2. A Klub célja:
- A családi és baráti és elsősorban Nadap és a Velencei-hegység lakóhelyi közösség kulturális és szabadidősport tevékenységének megszervezése, népszerűsítése tagjai részére
- Kultúra, egészségmegőrzés, megelőzés-prevenció, a rekreáció és szabadidősport nyújtotta lehetőségek, eszköztárának kihasználásával. Mozgási igények kialakítása a jelenleg passzív lakosság körében. mozgásos élmények nyújtásával aktív életforma népszerűsítése. Igények kialakítása, igények kielégítése.  
- Egészséges életmód népszerűsítése
- Lehetőség biztosítása a családi – baráti – lakóhelyi kisközösségek együttes, szabadban végezhető rekreációs tevékenységre, kirándulások, geocaching, nordic walking, vízi túrák, síelések, túrázások szervezésével
- Figyelem, érdeklődés felkeltése Magyarország kulturális értékei iránt

2.3 A Klub  feladatai:
- Minőségi szabadidősport fejlesztése, érdeklődés felkeltése, igények alakítása és kielégítése
a tervszerű működéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása
- Tagjai részére szervezett formában rendszeres sportolási lehetőségek biztosítása, kulturális és sport rendezvények szervezése
- Kapcsolatok építése gazdasági társaságokkal, más társadalmi szervezetekkel, egyéb intézményekkel, szabadidősport egyesületekkel, önkormányzattal
- Kapcsolat fenntartása a Budapesti, Magyar és egyéb országos Szabadidősport Szövetségekkel és azok szervezeteivel
- Találkozók és rendezvények szervezése
- Nadap Község Falufejlesztéséhez kapcsolódó lakossági, vállalkozói ötletek és javaslatok felterjesztése az Önkormányzat felé, önkéntes faluszépítő akciók szervezése és lebonyolítása.

2.4 A NAKUSZAFA Kulturális - Szabadidősport és Falufejlesztő Klub a következő szakágak működését kívánja elősegíteni:
egészségmegőrzés, prevenció
vizes sportok (úszás, túraevezés, vitorlázás)
turisztika (országjárás, kirándulás, túrázás, barlangászat, geocaching, nordic walking,)egyéb rekreáció
kultúra
2.5. A Klub a kultúrával és szabadidősporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő vállalkozási csak kiegészítő tevékenységként folytat.

A KLUB TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE
3.
3.1. A Klubnak rendes és pártoló tagjai lehetnek.
3.2. A Klub rendes tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal a Klub célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.
3.3. A Klub  pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki adományaival segíti a Klub  munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.
3.5. Mind a rendes, mind a pártoló tagok felvételéhez rendes tag ajánlása szükséges.
3.6. A Klub  külföldi állampolgár rendes vagy pártoló tagja egyaránt lehet.
4.
A Klubba való belépés, valamint a kilépés önkéntes.
A Klub  tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, a tagdíj-kötelezettség elmulasztása esetén, kizárással vagy a Klub jogutód nélküli megszűnésével.
5.
A Klub kizárhatja azt a tagot, aki a Klub céljainak elérését veszélyezteti, szellemével ellentétes magatartást tanúsít.
Kizárható a tag, ha a Klub vagyonát szándékosan megrongálja, továbbá ha a Klub  rendezvényein kábító hatású szert, vagy túlzott mennyiségű alkoholt, fogyaszt.
6.
A Klub  tagjairól nyilvántartást vezet, részükre fényképes tagsági igazolványt állít ki.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
7.
JOGOK
A rendes tagok,
részt vehetnek a taggyűlési határozatok meghozatalában.  Véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet a Klub működését érintő kérdésekben.
részt vehetnek a sportcsoportok munkájában, a Klub  által szervezett tanfolyamokon, rendezvényeken.
részesülhet a Klub  által nyújtott kedvezményekben.
A Klub pártoló tagja
javaslatokat, észrevételeket tehet a Klub működésével kapcsolatban
taggyűlésen tanácskozási joggal részt vehet

8.
KÖTELEZETTSÉGEK
8.1 A Klub rendes tagja
köteles a  tagdíjat megfizetni. Tagsági díj: 500 Ft/hó nyugdíjas  és kiskorúaknak ingyenes
köteles tevékenyen közreműködni a Klub célok megvalósítása érdekében: a meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.
köteles betartani a Klub  Alapszabályát, Szervezeti és működési szabályzatát, valamint a Klub  egyéb közzétett szabályzatait.
A Klub valamennyi rendezvényén sportszerű, kulturált magatartást tanúsítani
8.2. A Klub  pártoló tagja
köteles az alapszabályt és az egyéb egyesületi szabályzatokat betartani
A Klub  valamennyi rendezvényén sportszerű, kulturált magatartást tanúsítani

A KLUB KÉPVISELETE
9.
A Klub  képviseletére a Klub vezetése jogosult.

A KLUB VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
10.
10.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló – állami, vagy önkormányzati forrásból, természetes, vagy jogi személytől származó – befizetés, adomány a Klub vagyonát képezi. A Klub vagyona oszthatatlan. A klubtagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot a Klub  vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
A Klub a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, pártoló tagok befizetéseiből illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel, adományokkal gazdálkodik. Bevétele származhat még a Klub  tevékenységi körében nyújtott kiegészítő tevékenységekből, létesítmények üzemeltetéséből, szolgáltatásokkal szerzett összegekből.
A Klub, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.
10.2. A Klub céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott adományt a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, kiadványokat bocsát ki, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.


Kelt, Nadap, 2019.július.31.


Szirbik István alapító

Várjuk szeretettel Nadapra!

Created with WebSite X5
Nadapi Kulturális és Szabadidősport Klub Nadap, Haladás utca 36.
(volt Teke Söröző)
Telefon: +36203251004
E-mail:info@nadapiprogram.info
www.nadapiprogram.info

Amennyiben szeretne a Nadapi Kulturális és Szabadidősport Klubhoz csatlakozni várjuk a jelentkezését.
Vissza a tartalomhoz